Anàlisis Mètrica de poemes

Quan/ jo era/ pe/tit (5)
vi/vi/a ar/rau/lit (5)
en/ un/ car/rer negre. (5)
El/ mur/ hi era/ hu/mit, (5)
pro el/ sol/ hi era alegre. (5)

Per/ ‘llà/ Sant/ Jo/sep (5)
el/ bon/ sol/ so/let (5)
llis/ca/va i llu/ïa (5)
pel/ car/rer/ó es/tret. (5)

I en/ un/ cos/ neu/lit (5)
lla/vors/ jo/ sen/tia (5)
una es/gar/ri/fan/ça (5)
de/ goig/ i a/le/gri/a. (5)

La sinalefa és quan una paraula acaba en vocal i la següent comença en vocal, ja que s’ajunten les dues vocals i és com si només sigues una sola síl·laba. Ex: “jo era” la O i la E s’ajunten i formen una sola síl·laba.

L’elisió és quan una paraula acaba amb la mateixa vocal que la següent comença, ja que només es conta el so una sola vegada. Ex: “era alegre” sona eralegra només es conta una A.